Kâ-Mondo (20/01/1970) Or, Montres, Bijoux, Fantaisie & Mode
lot n° / price (* : grouped lots)
2 EUR880
3 EUR165
4 EUR285
5 EUR3,450
6 EUR6,600
7 EUR341
8 EUR17,550
9 EUR6,030
10 EUR20,980
10 1 EUR7,180
11 EUR180
12 EUR16,140
14 EUR34
15 EUR50
16 EUR860
17 EUR30
18 EUR1,800
20 EUR150
21 EUR85
22 EUR350
23 EUR125
24 EUR160
25 EUR32
26 EUR37
27 EUR120
28 EUR350
29 EUR110
30 EUR110
31 EUR460
32 EUR780
33 EUR60
34 EUR20
35 EUR45
36 EUR50
37 EUR260
38 EUR410
39 EUR420
40 EUR250
41 EUR160
42 EUR550
43 EUR320
43 1 EUR60
44 EUR290
45 EUR260
46 EUR400
48 EUR75
50 EUR85
51 EUR200
52 EUR200
53 EUR50
54 EUR80
55 EUR50
56 EUR30
57 EUR40
59 EUR30
60 EUR34
61 EUR120
62 EUR60
63 EUR55
64 EUR30
65 EUR85
66 EUR50
67 EUR40
68 EUR38
69 EUR34
70 EUR34
71 EUR40
72 EUR40
73 EUR11
74 EUR360
75 EUR36
76 EUR200
77 EUR2,300
78 EUR5,300
79 EUR550
80 EUR40
81 EUR470
81 1 EUR1,700
81 2 EUR2,600
82 EUR4,600
83 EUR180
84 EUR90
85 EUR2,400
86 EUR570
87 EUR2,500
88 EUR1,060
89 EUR190
90 EUR245
91 EUR620
94 EUR1,810
95 EUR1,140
96 EUR1,820
97 EUR590
98 EUR700
99 EUR350
100 EUR115
101 EUR345
102 EUR330
103 EUR520
104 EUR2,900
105 EUR450
106 EUR590
107 EUR385
108 EUR840
109 EUR1,850
110 EUR95
112 EUR3,520
114 EUR1,000
115 EUR600
116 EUR600
117 EUR170
118 EUR600
119 EUR320
120 EUR190
121 EUR440
122 EUR160
123 EUR190
124 EUR280
125 EUR450
126 EUR460
127 EUR280
128 EUR200
129 EUR170
130 EUR200
131 EUR380
132 EUR230
133 EUR180
134 EUR325
135 EUR305
136 EUR380
138 EUR120
139 EUR820
140 EUR900
141 EUR600
142 EUR450
145 EUR450
146 EUR350
150 EUR500
153 EUR2,100
154 EUR1,760
155 EUR100
156 EUR7,200
157 EUR250
158 EUR270
160 EUR4,300
165 EUR440
170 EUR1,750
172 EUR315
173 EUR200
174 EUR750
176 EUR420
178 EUR190
179 EUR280
180 EUR780
181 EUR250
182 EUR40
183 EUR225
185 EUR4,500
187 EUR800
189 EUR3,950
190 EUR450
192 EUR2,800
193 EUR450
195 EUR5,500
196 EUR2,850
196 1 EUR3,630
197 EUR680
198 EUR240
199 EUR20
200 EUR15
201 EUR15
202 EUR50
203 EUR50
204 EUR60
205 EUR380
206 EUR30
207 EUR200
208 EUR50
209 EUR230
210 EUR170
211 EUR100
212 EUR50
213 EUR40
214 EUR30
215 EUR40
216 EUR650
217 EUR20
218 EUR30
219 EUR90
220 EUR30
222 EUR40
223 EUR135
224 EUR25
225 EUR40
226 EUR100
227 EUR140
228 EUR80
229 EUR70
230 EUR350
231 EUR910
232 EUR120
233 EUR380
234 EUR80
235 EUR50
236 EUR320
237 EUR150
238 EUR70
239 EUR90
240 EUR400
241 EUR170
242 EUR160
243 EUR40
244 EUR40
245 EUR180
246 EUR40
247 EUR400
248 EUR150
249 EUR63
250 EUR40
251 EUR20
252 EUR33
253 EUR6
254 EUR330
255 EUR330
256 EUR60
257 EUR60
258 EUR60
259 EUR65
262 EUR320
263 EUR560
264 EUR85
265 EUR120
266 EUR45
267 EUR85
268 EUR50
269 EUR140
270 EUR10
271 EUR920
272 EUR50
273 EUR330
273 1 EUR120
274 EUR90
275 EUR120
276 EUR110
277 EUR200
278 EUR60
279 EUR300
280 EUR300
281 EUR180